Kiralama Sözleşmesi

TARAFLAR MADDE 1 : Bir taraftan PEREN OTOMOTİV TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (HILL) (Kiralayan) ile dider taraftan yine ön yüzde isim/ünvan, soyadı, adresi ve imzası bulunan (Kiracı) aşağıda yazılı şartlara uygun olarak ön yüzde detaylı kayıtlı aracın kiralanması için anlaşmışlardır.
TANIMLAR MADDE 2 : Aşağıda yazılı kavramlar, sözleşmede aksi belirtilmediği müddetçe aşağıda yazılı anlama gelirler.
2.1 KİRALAYAN : PEREN OTOMOTİV TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2.2 KİRACI : Ön yüzde isim, ünvan, adres ve imzası bulunan kişiyi,
2.3 ARAÇ : PEREN OTOMOTİV TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sahibi olarak veya 3 ncü kişilerden kiralayarak veya işleteni sıfatıyla elinde olup, kiracıya bedel karşılığı kiraladığı aracı,
2.4 KİRALAMA SÜRESİ : Ön yüzdeki kiralama süresi,
2.5 KASKO TEMİNATLARINDAN FAYDALANDIRMA : İşleteni olarak elinde bulundurduğu aracı PEREN OTOMOTİV TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Bir sigorta şirketine kasko sigortası yapma zorunluluğu yüklemeksizin, kiracıya kasko sigortası teminatlarından 5 nci madde kapsamında yararlandırmasını, 
2.6 1 GÜNLÜK KİRA : Aracın teslim alındığı saatten 24 saat sonrasını, ifade eder.
HÜKÜMLERİ : MADDE 3 :
3.1 Kiralayan kiraya konu olan aracı aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uymak kaydı ile kiracıya ÖN YÜZDE bulunan süre kadar kullanımına vermiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, yedeği ile birlikte beş lastiği mükemmel durumda, avadanlıklar, ilgili belgeler (motorlu araç tescil belgesi, motorlu araç trafik belgesi, sigorta policesi, haritalar, vb.) ve tüm aksesuarlar ile sağlam teslim alındığını beyan etmiştir. Aksine bir anlaşmaya varılmadıysa kira suresi bitiminde, aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kiracı belirtilen kira bedeli karşılığında, aracı emanet aldığı gibi özenle kullanarak kiralayana, süre bitiminde derhal iade ile yükümlüdür. Kira süresi bitiminden önce kiralayan taraflardan geri istenmesi halinde kiracı, aracı emanet olarak alındığı ve aldığı şekilde iade edeceğini, iade etmediği taktirde emanet olarak verilen araçtan ötürü EMNİYETİ SUİSTİMAL suçu işlemiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2 Kiracı aracı inceleyerek ve hasarsız olduğunu denetleyerek teslim almıştır. Kiracıya sözleşme imzalanması ile birlikte matbu bir teslim tutanağı veriliş olup, kiracı aracı iade ve teslim esnasında bu tutanağı kiralayana imzalatarak teslim etmekle yükümlüdür. Kiracının elinde böyle bir imzalı teslim tutanağı olmaması halinde, araç teslim edilmiş olsa bile araçtaki mevcut hasarlardan kiracı sorumlu olacaktır. Kiracı hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları yada aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve rehin edemez ve bunları kiralayana ve araca zarar verecek şekilde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık halinde kiralayan bir ihtara ve hükme hacet kalmaksızın aracı kiracıdan geri almak hakkına sahiptir. Uğradığı ve/veya uğrayacağı zararları talep saklıdır.
3.3 Kiracı gerek T.C. Kanunları ve mevzuatlarına ve gerekse 2918 sayılı KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'na uygun hareket edeceğini beyan etmiştir. Kiracı bu araç ile yasak olan veya suç sayılabilecek emtia taşıması yapmayacağını ve yasal olmayan işlerde kullanmayacağını araca ıstıhap hadleri üstünde yükleme yapmayacağını aracı yol ve hava durumu gibi benzeri dış etkenleri dahi göz önünde bulundurarak kullanacağını aracı başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde-itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında kullanmayacağını, yarış, hız denemesi, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar yapmayacağını, trafiğe uygun olmayan yollarda aracı kullanmayacağını, aracı ivazlı olsun olmasın kira sözleşmesi dışındaki kişilere kullandırtmayacağını, bu araç ile ilgili ariyet ilişkisi kuramayacağını, PEREN OTOMOTİV TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'nin kiralama koşullarını uygulamak şartı ile alt kiralama yapabileceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Bu sayılanlara aykırı davranılması sözleşmenin ihlali sayılır ve kiralayan tarafından her zaman araç geri istenebilir. Böyle bir durumda sözleşmeye aykırılık yapan kiracıdan kalan kiralar da talep edilir ve herhangi bir hükme ya da ihtara gerek kalmaksızın kiraya veren uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararı talep etme hakkına sahiptir.
3.4 Kiracı, kiralayanın yazılı onayı olamadan araç üzerinde, aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik oynamaya veya ekleme yapamaz.
3.5 Kiracı, kiralayana aracın teslim anında, araca ait belgeleri (Motorlu araç tescil belgesi, Motorlu araç trafik belgesi, Sigorta poliçesi plakaları) iade etmediği taktirde, bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde ise aracın iş kaybı ile birlikte belgelerin yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.
3.6 Aracın, herhangi bir olay nedeni ile kiracının kusuru olsun yada olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar (Avukatlık ücretleri dahil) kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirasını kiralayan, kiracıdan talep hakkı vardır. Bu durumda gerekirse kiralayan harcamalarla birlikte direkt araç bedelini de kiracıdan herhangi bir ihtara ve mahkeme ilamına gerek kalmaksızın talep etme hakkı vardır. Bu gerekirse kiralayan harcamalar ile birlikte direkt araç bedelini de kiracıdan herhangi bir ihtara ve mahkeme ilamına gerek kalmaksızın talep etme hakkına sahiptir. 
3.7 Kira süresi içerisinde aracın bakım ve onarım sorumluluğu kiracıya aittir. Kira süresi içerisinde periyodik bakım ve servisinden kiracı sorumludur. Bakım ve servisi gelen aracı kiralayana bildirmek ve aracı servis için kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Bu durumda servis ve bakım giderleri kiralayan tarafından karşılanır. Kiralayan yalnız kendi inisiyatifinde olmak üzere, kiracının servis sırasında araçtan yoksun kaldığı süre için başka araç verebilir. Tabii kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Buna karşılık mutat olamayan bir bir kullanma veya 'kaza sonucu' yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları, donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi halinde kiralandığı yere getirilmek üzere yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup kiralayan aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edebilecektir. Taşrada gerekebilecek 50 TL üzerindeki onarımlar kiralayanın en yakın istasyonuna bildirilerek onayı alınıp yatırılacak, kiralayan adına düzenlenmiş detaylı faturaları kiracıya ödenecektir. 
3.8 Benzin ücreti kiracıya aittir. Aracın % kaç depo yakıtla kiralayan tarafından teslim edildiği ve kiracı tarafından % kaç depo yakıt ile geri verildiği anlaşmanın ön yüzünde mevcuttur. Depo teslim edildiği zamandaki oranında aşağıda geri alınmış ise bedel kiracıdan tahsil edilecektir. Benzin ücretleri tarifesi kiralanan tarafından serbestçe belirlenir. Kiralama süresi içerisinde araca, kiracıya, plakaya yazılmış tüm trafik suçlarından ve cezalarından ötürü kiracı bizzat sorumludur. Kira süresi içerisinde kiralanan araca veya kiracıya yazılan trafik cezaları derhal ilgili mercilerine ödemek zorundadır ve ayrıca bunları derhal kiralayana bildirmekle yükümlüdür. Kira sözleşmesi sona erse dahi, kiracının bu sorumluluğu kiralayana karşı devam ettiği sebep olduğu zararı devam ettiği gibi sebep olduğu zararları da karşılamak zorundadır. 
3.9 Kiracı kendisini veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya önce yada aracın kiralayana iadesinden sonra, aracın içinde veya üzerinde bırakılan, taşınan herhangi bir malın kaybından ve hasarlanmasında doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayan peşinen ibra etmiştir.
3.10 Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmamaksızın sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı fesih edebileceği gibi uzatmaktanda kaçınabilir. Bu durumda kiracı aracı en yakın istasyona ve/veya kiralayanın talep ettiği teslim yerine teslim etmek zorundadır. Sözleşme kiracının kusurlu hareketleri nedeni ile fesih edilmiş ise ve araç teslim alındığı şehrin dışında bir yerde teslim ediliyorsa nakliye ücreti kiracı tarafından ödenecektir. 
3.11 Kiralayanın 3 ncü şahıslara karşı açacağı veya 3 ncü şahıslar tarafından kiralayana açılmış tazminat vs. davalarındaki kiracı, kiralayana gereken fiili ve hukuki desteği sağlayacaktır. Kiralayanın talebi halinde kiracı dava haklarını temlik edecektir. Her türlü dava masrafları ve ödenecek bilumum tazminat vs. kiracı tarafından ödenecektir.
3.12 Bu anlaşmanın akdinden dolayı kiracı kiralayanın herhangi bir temsilcisi, vekili, işçisi, vs. gibi sıfatlara sahip olmayıp kendi adına hareket eden bir kimsedir. Bu itibarla aracın kullanımından doğacak ve 3 ncü kişilere verilen her türlü maddi ve manevi zararı tazmini kiracıya aittir. Kiracı kiralayana her türlü maddi, hukuki ve manevi taleplerden uzak tutacağını ve bunları kendisinin yükleneceğini sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. Kiralayanın bu tip taleplere karşı rehin, rücu, mahsup elindeki ödeme enstrümanları vasıtası ile tahsil hakları olduğunu kabul etmiştir.
 3.13 Kiralayanın aracına kiracının haklı veya haksız eyleminden ötürü, resmi makamlarca İHTİYATI TEDBİRLER veya kısıtlayıcı şerhler konulduğu taktirde, kiracı kiralayanın bu doğan zararını karşılamak zorundadır. Araç üzerindeki tedbirin konulmasından itibaren 1 ay içerisinde kaldırılmasını sağlayacak, bu mümkün olmadığı taktirde kiracı araç bedeli kadar bir tazminat ödeyeceğini gayrikabili rücu, beyan kabul ve taahhüt eder. 
3.14 Ödemeler dahil ''sözleşmelerden doğan ihtilaf halinde kiralayanın ticari kayıtları ve belgeleri ve kiralayandan kalan sözleşme sureti, kesin delil teşkil eder. Alıcı başka bir delil ile ispat edemez.
4.1 Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre kiralayan, yaklaşık kira tutarının %20 fazlasını (a) nakit ödemeli anlaşmalarda kira depoziti olarak kiracıdan nakit alınır, (b) kredi kartı ile yapılacak ödemelerde ise boş bir slip imzalı olarak kiracıdan alınır. Kiracıdan alınan depozit veya kredi kartı slipi, kira bedelinin, doğan hasarların, trafik cezalarının ve her türlü geçmiş ve gelecek kiralayan alacaklarının tahsilinde de kullanılır. Kira sözleşmesinin bitiminden veya feshinden sonra dahi sözleşme koşulları aynen geçerli olup, kiralama süresi içerisinde kiracı tarafından araca verilmiş bulunan zararlar, araç ile işlenmiş trafik cezaları, trafik cezalarının kiracı ödemesinden sorumlu olduğu gibi kiralayan bu zararlardan veya cezalardan haberdar olduğu anda kiracıdan derhal tahsil etmeye hakkı vardır.
4.2 Kesin hesap sonucu kiralama bitiminden saptanır. Ödemeler Türk Lirası (TL) veya kiralayanın kabul ettiği döviz cinsinden yapabilir. Karşılıklar ödeme günündeki T.C.M.B. efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak. Ancak bu kiracının ibra edildiği anlamına gelmez.
4.3 Kiracı yukarıda nevi belirtilen kiralamaya konu aracı eksiksiz ve sağlam olarak kiralamayı yapmış, kiralama ve araçla meydana gelecek hasar, kira sözleşmesinde belirtilen süreden daha uzun kiralama yapılması, araç müşteri sorumluluğunda iken tebliğ edilmiş veya edilememiş Trafik cezaları, 3 ncü şahıslara verilen ve trafik sigortası kapsamında olmayan maddi ve manevi zararlar ve müşterinin sebep olduğu zarar ve ziyanlar vs. bedellerinin tahsilatını kontratın ön yüzünde belirtilen kredi kartı hesabından veya depozit ten tahsil etmeyi PEREN OTOMOTİV TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. yetkili tayin eder. 
4.4 MÜŞTERİ kredi kartının değiştirilmesi durumunda dahi yukarıdaki ödemelerin yeni kredi kartı hesabından yapılması için PEREN OTOMOTİV TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'ne şimdiden yetki vermektir.
4.5 Herhangi bir ödemede, ödemenin Kiracı'nın kredi kartından provizyon alınmaması veya kredi kartının iptali sebebi ve sair sebepler ile tahsil edilmemesi halinde sözleşmede belirtilen tüm alacağın muaccel kesp edeceğini taraflar kabul etmektedirler.
SİGORTA:MADDE 5 : 
5.1 Kiralayan araçlarını Karayolları Trafik Yasası uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalanmıştır.
5.2 Kiracı günlük ekstra sigorta primlerini (CDW) ödeyerek araç hasarındaki sorumluluğunu ortadan kaldırabilir, ancak; (a) ödeme iş bu sözleşmenin ön yüzünde bulunan ilgili yere işaretlenmeli ve en geç aracın kiracı tarafından teslim alındığı anda ödenmiş olmalıdır. (b) aşağıda bulunan 3 ncü paragraf hükümleri saklıdır. Sigorta primi kiralayanın yaş ve tecrübe durumuna göre değişebilir, kiralayan primi kiracıya haber vermeden yükseltebilir veya azaltabilir. (Kiralayanı, kiracıya kasko sigortası teminatlarından prim karşılığında yararlanma hakkı vermesi, kiralayana bir sigorta şirketine o araç ile ilgili bir kasko sigortası yaptırma mükellefiyeti yüklemez.)
5.3 Kiracı kasko sigortası teminatı için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Aksi taktirde kiracının yaptırdığı kasko teminatlarından faydalandırma anlaşması hükümsüz hale gelir ve iş bu sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca kiracı, araç hasarlarının vs. tamamından şahsen sorumludur.
5.3.1 Kiracının doktor raporu ve saptanmış engelleyici bir durumu yok ise kazayı kiralayana, anında haber vermesi gerekir. Kiracı her ne olursa olsun hasarlı araca, kaza yerinde iken müdahale etmeyecektir. (Araç bazı şeylerin çalınması (radyo, stepne ve avadanlıklar vb.) halinde ortaya çıkacak zararlar sigorta kapsamı dışındadır ve kiracının sorumluluğu altındadır.)
5.3.2 Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan (şehir sınırları içinde Trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirtilen bir teknik kaza raporu, tespit zabtı, alkol raporu, ehliyet fotokopisi ile şahit isim adresi ile benzer belgeler ve bilgileri, kiracı, kiralayana en geç 48 saat içinde tevdi etmek ile yükümlüdür.
5.3.3 Kiracı tarafından primi ödenerek yapılan kasko teminatlarından faydalandırma anlaşması, kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir.
5.3.4 Yukarıda belirtilen evraklar kiracı tarafından teslim edilemez ise alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında kaza yapıldıysa sürücü kira anlaşmasında kayıtlı değil ise, iş bu kontratla belirtilen aracın kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet edilememiş ise, kaza anında azami hız limiti aşılmış ise trafik kaza raporun ile 8/8 (veya %100) oranında kusurlu ise ehliyetli değil ise veya herhangi bir sebeple kaza sırasında ehliyeti geçersiz ise kasko teminatlarından faydalandırma anlaşması geçersiz addolunur ve kasko teminatlarından faydalandırma anlaşması ortadan kalktığından tüm hasar, zarar, araç değer kaybı, aracın tamirde geçen sürelerde işleyen kira bedeli gibi zararları kiralayanın, kiracıdan talebi hakkı vardır.
Ayrıca : 
-Taşınılan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan ve tamamen kiracı mesuldür.
-3 ncü maddede belirtilen şartlara uygun davranılmaması halinde kiracı zararın tamamından şahsen sorumludur.
-Lastik hasar ve onarımları, far ve cam kırılmaları ile yedek lastik ve/veya avadanlıklar sigorta teminat kapsamı dışındadır.
-Kira süresi içerisinde aracın bakım ve onarım sorumluluğu kiracıya aittir. Kendisine atfı kabul olunmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, tahsil edemediği tüm hasar, zarar, araç değer kaybı, aracın tamirde geçen sürelerde işleyen kira bedeli gibi zararları kiracı kiralayana derhal ödemek ile yükümlüdür.
-3 ncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak kiralayanın hukuki sorumluluğu, her ay için akdedilmiş mecburi mali mesuliyet sigortası teminatı dahilinde kalmak şartıyla ve sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat kadardır. Bu hadlerin üstüne hukuki sorumluluk kiracıya ait olup kiralayan kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.
5.4 Kiracı, seyir dışında aracı güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda kiracı, çalınma ihbarını kiralayana olayı öğrendikten itibaren en geç 1 saat içinde iletecek derhal en yakın polis merkezine başvurarak tutanak tutturacak ve kiralayanın talimatları doğrultusunda yapılması gereken diğer işlemleri yaptıracaktır. Bu durumda kiracı : araç 45 gün içinde bulunursa o tarihe kadar olan kira bedelini, araç 45 gün içinde bulunmazsa aracın o 0 km. anahtar teslimi satış bedelini kiralayana ödeyecektir. Aksi halde tüm sigortalar geçersiz olup, dilerse kiralayan aracı ikinci maddede söz konusu edilen depozitini irat kaydedebilir.
TAZMİNATLAR VE GECİKME FAİZLERİ : MADDE 6 : 
6.1 Kiracı aracı aldığı yerde teslim etmediği taktirde kiralayanın aracı geri götürmek üzere ödeyeceği şoför, benzin vb. ekstra bedelleri ödemekle yükümlüdür. Bu bedel kiralayan tarafından aracın teslim edildiği yerde hesaplanacak ve kiracıdan tahsil edilecektir.
6.2 Kira süresi bitiminde iade zamanı gelen veya sözleşmenin 3 ncü maddesi gereği derhal iadesi gereken durumlarda, kiracının aracı iadede gecikmesi halinde gecikilen günler için anlaşılmış günlük kira bedelinin üç katı oranında günlük cezai şart kararlaştırılmıştır. Kiracı gerek bu maddedeki ve gerekse tüm sözleşmede yer alan cezai şartların ve tazminatların fahiş olmadığını peşinen kabul edip, cezai şartların tenkisi yönünde dava ve talep haklarından da feragat ettiğini ve bu cezai şartların sözleşmenin feshinden sonra dahi geçerli ve uygulanabilir olduğunu kabul ve beyan eder.
6.3 Kiralayan, kiracının iş bu sözleşmede zikredilen hususlara aykırı olarak yaptığını hareketlerden dolayı uğradığı zararın tazmininden başka, ağır kusur taşıyan, kasten yapılmış olan ve kiralayanın isminin zedelenmiş olduğu durumlarda maddi zararın en az iki katı kadar tazminatı kiracıdan talep edebilir.
6.4 Kiracının kiralayana yapması gereken her türlü (kira bedeli, zarar, hasar, kaza, vs) ödemelerin gecikmesi halinde uygulanacak faiz oranı aylık %10 dur.
6.5 Kaza halinde kiracının tüm hasar, zarar, araç değer kaybı borcu olduğu gibi, aracın tamirinde geçen sürede doğan kazanç kaybı konusunda, kazanç kaybı olarak kira bedelinin taraflar arasında işlediği addolunur. Yani bu araç için anlaşılan kira bedelini aracın tamirde geçen günlerde de kiralayanın, kiracıdan kazanç kaybı adıyla ama anlaşılan kira bedeli üzerinden isteme hakkı mevcuttur. 
Sözleşmenin bitiminden sonra dahi bu hüküm geçerlidir.
METİNLER İHTİLAFI : MADDE 7 : 
7.1 Kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde ve Türk Hukukuna göre çözümlenecektir.
7.2 Taraflar bu sözleşmenin ön yüzünde yazılı adresleri bu sözleşme gereği yapılacak her türlü tebligata halis adresler olarak kabul etmişlerdir. Adresi değişen taraf yeni adresini karşı tarafa bildirmediği müddetçe eski adrese yapılan tebligatlar geçerliliğini korur. Bu sözleşmede yer alan hükümler veya şartlarda herhangi bir geçersizlik, icra edilmezlik ve yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması, sözleşmenin diğer hükümlerinin bağlayıcılığını ortadan kaldıramaz. 


bedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahisbedava bahis